Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljevanju: ZPPDFT-1) določa obveznost vsem poslovnim subjektom, vpisanih v Poslovni register Slovenije, da ugotovijo in vodijo natančne evidence o dejanskem lastniku oz. lastnikih poslovnega subjekta – torej podjetja, zavoda, društva, zadruge, sindikata, politične stranke in drugih.

Prav tako določa obveznost ugotavljanja dejanskih lastnikov vseh svojih poslovnih partnerjev nekaterim drugim poslovnim subjektom, kot so računovodskih servisi in davčni svetovalci (4. člen ZPPDFT-1) in izvajanje ukrepov za odkrivanje in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Evidenca mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

 • podatki o poslovnem subjektu: firma, naslov, sedež, matična in davčna številka, datum vpisa in izbrisa poslovnega subjekta, kar velja za poslovne subjekte, ki so v pisani v Poslovni register Slovenije;
 • v primeru, ko poslovni subjekti niso vpisani v Poslovni register Slovenije, pa so predmet vpisa naslednji podatki: firma, naslov, sedež, davčna številka, datum vpisa in izbrisa iz davčnega registra.
 • podatki o dejanskem lastniku: osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora ter datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz registra;

Podatki se pridobijo iz uradnih evidenc poslovnih, sodnih ali drugih javnih registrov, ki ne smejo biti starejši od treh mesecev.

Najkasneje do 19.01.2018 bo moral vsak poslovni subjekt te podatke vpisati tudi v register, ki bo vzpostavljen pri Ajpes-u.

Več o registru na povezavi.


Kdo so izjeme od vodenja evidenc dejanskih lastnikov:

 • samostojni podjetniki,
 • posamezniki, ki samostojno opravljajo svojo dejavnost,
 • neposredni in posredni proračunskim uporabniki,
 • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo,
 • gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Pojasnilo pojma – kdo je dejanski lastnik?

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta/stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija (33. člen ZPPDFT-1)

Torej, dejanski lastnik je (35. člen ZPPDFT-1):

 • Fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik zadostnega (25%) poslovnega deleža, delnic, glasovalnih pavic
 • Je neposredno ali posredno udeležena v kapitalu subjekta z zadostnim deležem (25%)
 • Ima obvladujoč položaj pri upravljanju subjekta

Kot dejanski lastnik društva, zavoda, politične stranke, sindikata, verske skupnosti ali drugega poslovnega subjekta, je vsaka fizična oseba, ki zastopa ta subjekt (36. člen ZPPDFT-1).


Še več informacij najdete na spodnjih povezavah: