Nekaj osnovnih izrazov

Zavezanec za dohodnino ali davčni zavezanec –  vsaka fizična oseba, ne glede na starost. Torej tudi vsi dijaki in študenti, ki delajo preko napotnice študentskih servisov ali drugih pooblaščenih organizacij.

Dohodnina je davek na obdavčljiv dohodek fizičnih oseb.

Rezident – je tisti, ki :

– ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji,
– ali ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji in je v     kateremkoli času v davčnem letu navzoč v Sloveniji skupno več kakor 183 dni,
– dela na diplomatskih, konzularnih predstavništvih ter misijah Republike Slovenije v tujini,
– biva izven Slovenije zaradi dela, ima pa tukaj stalno prebivališče.

 

Olajšava – s strani države vsakoletno določeni zneski, ki se, ob izpolnjevanju določenih pogojev, odštejejo od davčne osnove za izračun dohodnine.

 

Davčna osnova – je znesek, od katerega izračunamo dohodnino. Dobimo jo tako, da od vseh prihodkov odštejemo normirane stroške in olajšave.

 

Normirani stroški – so stroški, ki jih ni treba dokazovati in se odštejejo od tvojih prihodkov. Za dohodke iz študentskega dela se upoštevajo v višini 10 % od dohodkov, ki si jih prejel preko napotnice.

 

Akontacija dohodnine – to je plačevanje dohodnine že med letom, če si imel na napotnico nakazan znesek višji od 400,00 € in če nisi izpolnjeval pogojev za posebno osebno olajšavo*.

 

Kateri dohodek študentov in dijakov se ne obdavči?

Štipendije iz proračuna (državne, Zoisove, itd.), so oproščene plačila dohodnine; dohodnina se plača le za tiste kadrovske štipendije, ki so višje od minimalne plače.

 

Obdavčeno tudi ni na primer plačilo, ki bi ga dobil za obvezno prakso, ali pa povračilo stroškov za malico in prevoz na delo tja, kjer opravljaš prakso.

 

Splošna olajšava

  • Splošna olajšava za leto 2017 znaša 3.302,70 EUR

 

Prizna se vsakemu zavezancu pod pogojem, da kdo drug zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. To pomeni, da splošno olajšavo izgubiš, če te starši v svoji napovedi uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana.

 

Dodatna splošna olajšava

Študentu in dijaku se prizna tudi dodatna splošna olajšava:

  • za leto 2017 znaša 3.217,12 EUR za skupne obdavčljive prihodke do višine 11.166,37 oziroma 1.115,94 EUR za skupne obdavčljive prihodke nad 11.166,37 EUR do 12.570,89 EUR.

To pomeni, da lahko študent ali dijak uveljavlja dodatno splošno olajšavo pod izpolnjenima dvema pogojema:

  • če drug rezident (starši) za študenta oz. dijaka ne uveljavlja splošne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.
  • če je znesek obdavčljivih prihodkov za leto 2017 nižji od 11.166,37 EUR, ali če je med 11.166,37 EUR do 12.570,89 EUR.

 

Posebna osebna olajšava*

  • Za leto 2017 znaša 2.477,03 EUR

 

Prizna se rezidentu, ki se izobražuje in dela na podlagi napotnice študentskega servisa ali druge pooblaščene organizacije. Izpolnjena morata biti dva pogoja:

  • status študenta ali dijaka,
  • starost do 26 let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

 

V primeru enovitega magistrskega študija se posebna osebna olajšava prizna študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dobo največ 6 let. Posebna osebna olajšava se ne prizna nerezidentom.

Posebna osebna olajšava je priznana v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuješ pogoje zanjo, kar pomeni, da se študentu, ki med letom dopolni 26 let, ne odvaja akontacija dohodnine do konca koledarskega leta.
Recimo, da boš v letu 2017 zaslužil 7.800,00 €Primer izračuna dohodnine 1

Eden od tvojih staršev te uveljavlja kot vzdrževanega člana in zate prejme olajšavo.

 

Dohodek                                7.800,00

Dodatna spl. olajšava     – 2.477,00

10% norm. stroškov           – 780,00

Davčna osnova                    4.543,00

Plačilo dohodnine                726,88 (16 % od 4.543,00)

 

Primer izračuna dohodnine 2

Recimo, da boš v letu 2017 zaslužil 7.800,00 €

Tvoji straši te NE uveljavljajo kot vzdrževanega člana in zate ne prejmejo olajšave.

 

Dohodek                                              7.800,00

Splošna olajšava                              – 3.302,70

Dodatna splošna olajšava            – 3.217,12

Posebna osebna olajšava             – 2.477,00

10% norm. stroškov                         – 780,00

Davčna osnova                                       /

 

Dohodnine ne plačaš, ker so tvoje olajšave višje od dohodka! (ne plačaš je, če so višje ali enake dohodku)

Del dohodnine lahko nameniš drugi organizaciji (in ne DURS-u)!

Zahtevaš lahko, da se do 0,5% tvoje dohodnine nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov, katerih seznam je objavljen vsako leto na spletni strani DURS. Izbereš organizacijo in zahtevo za leto vsako leto oddaš najkasneje do konca leta (torej do 31.12.v letu).

Viri:
-DURS
-lastni viri
-e-servis