V nadaljevanju vam povzemamo nekaj glavnih poglavij iz obširnega dela davčne zakonodaje o davku na dodano vrednost – DDV. Dodatna pojasnila, podrobnejše razlage in še več določil najdete na navedenih povezavah v prispevku. Vsekakor pa se lahko za svetovanje s področja DDV vedno obrnete tudi na nas!

 

 

1. Predmet obdavčitve

Predmet obdavčitve so dobave blaga in opravljanje storitev.

2. Davčni zavezanec

Davčni zavezanec je oseba, ki:

 • deluje neodvisno in samostojno,
 • opravlja kjer koli katero koli ekonomsko dejavnost,
 • opravlja ekonomsko dejavnost ne glede na to, ali ustvarja dobiček ali ne,

in je izpolnil enega izmed spodnjih pogojev (navajamo jih nekaj, več na spodnji povezavi):

 • davčni zavezanec, ki je v zadnjih 12 mesecih presegel oz. je verjetno, da bo presegel 50.000 evrov obdavčljivega prometa,
 • davčni zavezanec, predstavnik gospodinjstva, ki dobavlja blago in storitve v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot jo določajo predpisi o dohodnini, od višine 7.500 evrov skupnega dohodka te dejavnosti v okviru kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto (davčni organ mu izda identifikacijsko številko za DDV po uradni dolžnosti),
 • davčni zavezanec, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev ne preseže oz. ni verjetno, da bo presegel znesek 50.000 evrov obdavčljivega prometa in se ni prostovoljno odločil za obdavčitev to je mali davčni zavezanec)

več pogojev

V večini primerov je davčni zavezanec podjetje (pravna oseba) ali samostojni podjetnik.

DDV obračunava tisti davčni zavezanec, kateri je identificiran za DDV, kar na prvi pogled vidimo iz njegove davčne številke – pred davčno številko je predpona SI.

(Primer: Odriv, Metka Kitel s.p. nismo identificirani za DDV, zato je tudi naša davčna številka brez predpone SI – samo 31301533.)

3. Davčne stopnje

Predpisani sta dve stopnji DDV, od 01.07.2013 dalje splošna 22% (zdaj 20%) in nižja 9,5% (zdaj 8,5%).
Z nižjo stopnjo DDV je obdavčeno:

 • hrana, žive živali, semena, rastline in primesi, ki so namenjene za pripravo hrane;
 • dobava vode;
 • zdravila, vključno z izdelki za nadzorovanje rojstev in z izdelki za higiensko zaščito;
 • medicinska oprema, pripomočki in druga sredstva, ki so namenjena za lajšanje ali zdravljenje okvare ali invalidnosti in so namenjena izključno za osebno uporabo;
 • prevoz oseb in njihove osebne prtljage;
 • dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih, časopisov in periodičnih publikacij, razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju;
 • vstopnine za razstave, gledališča, muzeje, za ogled naravnih znamenitosti, kinematografske in glasbene prireditve, cirkuse, sejme, zabaviščne parke, živalske vrtove in podobne kulturne in športne prireditve;
 • avtorske pravice književnikov in skladateljev ter storitve izvajalskih umetnikov;
 • dobava določenih umetniških predmetov, zbirk in starin;
 • stanovanja, stanovanjski in drugi objekti, namenjeni za trajno bivanje, ter deli teh objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili;
 • obnova in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistven del vrednosti dobave;
 • čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev;
 • živali za pitanje, semena, sadike, gnojila, fitofarmacevtska sredstva, biotična sredstva za varstvo rastlin ter storitve, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu;
 • dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvenimi zmogljivostmi v domovih in drugih nastanitvenih obratih ter oddajanjem prostorov za šotore, prikolice in podobne premične objekte;
 • uporaba športnih objektov;
 • storitve pokopa in upepelitve, skupaj s prometom blaga, ki je z njimi neposredno povezan in ga opravi izvajalec pogrebnih storitev;
 • storitve javne higiene;
 • manjša popravila koles, čevljev in usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega perila, (vključno s krpanjem in predelavo);
 • storitve domačega varstva (kot pomoč na domu in varstvo otrok, skrb za ostarele, obolele ali invalide);
 • frizerske storitve;
 • dobava lončnic, sadik, rezanega cvetja.

Več o stopnjah DDV najdete tukaj.

4. Oprostitev DDV

Plačila DDV so oproščene določene dejavnosti, ki so v javnem interesu (zdravstvo, socialno varstvo, izobraževanje, verske skupnosti, šport in športna vzgoja, kultura, univerzalne poštne storitve itn.), zavarovalne in pozavarovalne transakcije, najem oz. zakup nepremičnin, finančne storitve, dobava kolkov in poštnih znamk po nominalni vrednosti, ki se uporabljajo za poštne storitve na ozemlju Slovenije ter podobnih znamk, igre na srečo, dobava objektov ali delov objektov in zemljišč razen novogradenj oz. novovseljenih zgradb, dobava zemljišč, dobava zlata Banki Slovenije – t.i. neprava oprostitev.
Prava oprostitev (pomeni, da davčni zavezanec DDV ne obračuna in plača, hkrati pa ima pravico do odbitka davka) pa velja za izvoz blaga, dobave blaga v druge države članice, dobave blaga, ki so izenačene z izvozom blaga ali dobavami blaga v druge države članice, in storitve, ki so opravljene ali porabljene v tretjih državah oz. v drugih državah članicah, v kolikor je prejemnik davčni zavezanec, identificiran za namene DDV. Več

Obširno brošuro o DDV najdete na spletni strani DURS